Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de site en verkoper van de producten

Firmanaam: VETSOCA
Rechtsvorm: Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 18.420.925,00 euro    
Maatschappelijke zetel: 10, rue Halévy – 75009 Paris (Frankrijk)
R.C.S. PARIJS: 340 429 653
Tel.: 01.44.65.15.20            
Fax: 01.44.65.15.97

Verantwoordelijke voor de redactie en Directeur van de publicatie

De Heer Jean-Pierre CHARPENTIER   

grafisch ontwerp

Colorz
3 rue Titon - 75011 Paris - France
www.colorz.fr

technisch ontwerp

SOON
Agence Ecommerce
35 avenue Joffre, 94160 Saint-Mandé - France
www.agence-soon.fr

Host

No Blue Screen System
SAS au capital de 203 905 €
140, Boulevard Haussmann, 75008 Paris

Technische informatie

Onze vennootschap verbindt zich ertoe alle inspanningen te leveren om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de site www.unjourailleurs.com (hierna de “Site” genoemd) te waarborgen, overeenkomstig de gebruiksregels van het internet. 
De Site is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar, behoudens in geval van overmacht of in geval zich een gebeurtenis voordoet waarover onze vennootschap geen controle heeft en onder voorbehoud van eventuele pannes en onderhoudsinterventies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de Site. 
De onderhoudsinterventies kunnen worden uitgevoerd zonder dat de klanten hiervan op voorhand in kennis zijn gesteld.
De klant verklaart de karakteristieken en de beperkingen van het internet te aanvaarden, en in het bijzonder de technische prestaties ervan, de responstijden om de gegevens te raadplegen, op te vragen of door te sturen en de risico’s die verbonden zijn aan de beveiliging van de communicaties.
Te dien einde erkent de klant dat:

  • het gebruik van de Site door hem op eigen risico plaatsvindt; de Site is voor hem toegankelijk “in de staat waarin deze zich bevindt” en in functie van de beschikbaarheid ervan;

  • elk materiaal dat door de klant wordt gedownload of op welke andere manier ook wordt verkregen door gebruik te maken van de Site, gebeurt op eigen risico;

  • de klant als enige verantwoordelijk is voor elke schade die berokkend wordt aan zijn computer of elk gegevensverlies na het downloaden van dit materiaal of het raadplegen van de Site;

  • het bijgevolg zijn taak is alle gepaste maatregelen te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door eventuele virussen die via de Site circuleren;

  • geen enkel advies en geen enkele informatie, ongeacht of deze van mondelinge of schriftelijke aard is, die door de klant van onze vennootschap werd verkregen of die verkregen werd naar aanleiding van het gebruik van de Site, aanleiding kan geven tot het creëren van waarborgen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn door onze Algemene Verkoopsvoorwaarden;

  • de klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Site;

  • het meedelen van zijn toegangscodes of, algemeen beschouwd, van alle informatie die vertrouwelijk wordt geacht, gebeurt onder zijn eigen verantwoordelijkheid;

  • het de taak van de klant is alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zich ervan te vergewissen dat de technische karakteristieken van zijn uitrusting hem in staat stellen de Site te raadplegen.

Persoonlijke gegevens

De informatie en gegevens die betrekking hebben op de klant zijn noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling en voor zijn commerciële relaties met onze vennootschap.  Deze kunnen enkel worden doorgegeven aan vennootschappen die bijdragen aan deze relaties, zoals degene die belast zijn met de uitvoering van de bestelling, met name voor wat betreft de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden eveneens bewaard uit veiligheidsoverwegingen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen, alsook om onze vennootschap in staat te stellen de diensten die zij aanbiedt, en de informatie die zij aan haar klanten overmaakt te verbeteren en te personaliseren. 
Overeenkomstig de Wet op de Informatica en de Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de klant over een recht op toegang, correctie en schrapping van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Het volstaat dat hij aan onze vennootschap, meer bepaald aan de Klantendienst (waarvan de gegevens vermeld staan in artikel 11 van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden), een schrijven richt met vermelding van zijn naam, voornaam, adres en desgevallend zijn klantenreferentie.

Cookies en netbakens

“Cookies” zijn kleine informatiebestanden die een website naar de harde schijf van een persoonlijke computer kan sturen om er later een spoor van terug te vinden. Sommige gepersonaliseerde diensten van de site maken, voor een goede werking ervan, gebruik van tijdelijke cookies en verplichten de gebruiker deze cookies te aanvaarden. In geval de browser van de persoonlijke computer van de klant zodanig geconfigureerd is dat deze worden geweigerd, is het mogelijk dat de toegang tot deze diensten gewijzigd, of zelfs onmogelijk wordt. De cookies die op de Site worden gebruikt, maken het eveneens mogelijk de producten te identificeren die de klant heeft aangekocht, en meer in het bijzonder, informatie te verzamelen met betrekking tot zijn bezoekgedrag. Deze informatie is nuttig om de diensten, producten, inhoud, promotieaanbiedingen en banners die op de Site verschijnen, beter te personaliseren. Aangezien elke browser verschillend is, wordt de klant uitgenodigd om de hulpfunctie van zijn browser te raadplegen om deze naar wens in te stellen. De bewaartermijn van deze informatie op de computer van de klant bedraagt 12 maanden vanaf het ogenblik van afsluiting van het account van de klant.
Onze vennootschap kan zich eveneens baseren op de netbakentechnologieën om de Site beter te configureren met het oog op een optimale dienstverlening. Een netbaken (“web beacon”) is een .GIF pixelbestand waarmee een site in staat wordt gesteld de gebruikers te registreren die elke pagina hebben geraadpleegd of die bepaalde cookies hebben geactiveerd. Deze bakens kunnen zich op sommige welbepaalde pagina’s van de Site bevinden of ook geïntegreerd zijn in elektronische reclameboodschappen. Wanneer een bezoeker zich toegang verschaft tot deze pagina’s, genereert het systeem een anoniem signaal van dit bezoek. Dit signaal kan vervolgens door onze diensten of door onze commerciële medewerkers worden verwerkt. Deze netbakens werken in synergie met de cookies. De klant kan, indien zijn browser dit toelaat, bepaalde netbakens deactiveren door identificeerbare informatie, die eraan gekoppeld is, te verwerpen.

Auteursrechten

De volledige of gedeeltelijke reproductie of representatie van de pagina’s, gegevens of welk ander element ook waaruit de site unjourailleurs.com is samengesteld, via welk procédé ook, is verboden en is, wanneer dit zonder de toestemming van de uitgever gebeurt, een misdrijf.

 

Bovenkant
pagina
wysiwyg/Collection_AH18/pop_in/NL/popin_320x400px_VP_AH18_NL.jpg