ALGEMENE VERKOOPS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – TOEPASSING EN TEGENWERPBAARHEID

De onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden” genoemd) regelen uitsluitend de verkoop van onze producten op de site www.unjourailleurs.com (hierna “de Site” genoemd), bij uitzondering van alle andere voorwaarden dewelke nu van toepassing zijn in de winkel.

Bijgevolg houdt het feit dat onze producten worden gekocht in dat de klant de Algemene Voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt. Ook de validatie door de klant van zijn bestelling op de Site geldt als aanvaarding door hem van de Algemene Voorwaarden.

Ook verbindt de klant zich er bij elk van zijn bezoeken aan de Site toe de Algemene Voorwaarden na te leven.

Behoudens andersluidend bewijs, vormen de gegevens die op de Site worden geregistreerd het bewijs van alle transacties die verricht werden tussen onze vennootschap en de klant.

Het feit dat onze vennootschap zich op een bepaald ogenblik niet op welke ook van de clausules van de Algemene Voorwaarden beroept, kan geenszins worden beschouwd als afstand in hoofde van onze vennootschap om zich nadien op een van voornoemde clausules te mogen beroepen. Zo ook is elke voorwaarde, die indruist tegen de Algemene Voorwaarden, die door de klant wordt gevraagd en die niet door onze vennootschap wordt aanvaard, niet tegen ons tegenwerpbaar.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE

2.1. De uitrusting (computers, telefoons, softwarepakketten, telecommunicatiemiddelen, …) die de toegang tot de Site mogelijk maken, zijn uitsluitend ten laste van de klant, net zoals de telecommunicatiekosten die door het gebruik ervan worden gegenereerd.

2.2. Teneinde een bestelling te kunnen plaatsen, dient de klant online een inschrijvingsformulier in te vullen waarin sommige informatie verplicht dient te worden vermeld teneinde de verwerking en de uitvoering van zijn bestelling mogelijk te maken.

Op het ogenblik van deze inschrijving verbindt de klant zich ertoe ware, juiste en volledige informatie te verstrekken, zoals wordt gevraagd op het inschrijvingsformulier en deze onmiddellijk bij te werken.

In de veronderstelling dat de klant valse, onjuiste, verstreken of onvolledige informatie zou verstrekken, heeft onze vennootschap het recht zijn bestelling te weigeren.

De klant is eveneens verantwoordelijk voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Site in zijn naam maar voor rekening van derden, inclusief minderjarigen, behalve wanneer hij kan aantonen dat op frauduleuze wijze er gebruik van werd gemaakt en hem geen enkele fout of nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

2.3. Algemeen beschouwd, en zonder dat deze lijst als volledig kan worden beschouwd, verbindt de klant zich ertoe:

 • de informatie die vermeld staat op de Site enkel te gebruiken en/of op zijn uitrusting te downloaden met het oog op een strikt persoonlijk, niet commercieel en in de tijd beperkt gebruik;

 • de gedownloade informatie enkel af te drukken op een papieren drager op voorwaarde dat de aldus gemaakte kopieën het voorwerp vormen van een strikt persoonlijk gebruik, waarbij met name elke reproductie met professionele of commerciële doeleinden of gratis of betalende verspreidingsdoeleinden wordt uitgesloten;

 • de Site niet volledig of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, met name op een andere site of een intern bedrijfsnetwerk;

 • alle of een deel van de informatie en/of reproductie (afbeeldingen, foto’s, …) die weergegeven worden op de Site en/of de naam, het/de logo(‘s), het/de merk(en) van onze vennootschap niet te reproduceren, te hergebruiken, samen te vatten, te veranderen, te wijzigen, te verplaatsen, uit te pakken, te vervangen, op te slaan of opnieuw te verspreiden, te reproduceren, te vertegenwoordigen of te bewaren, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, op welke drager dan ook, via welk middel dan ook of onder welke vorm dan ook;

 • aangepaste controlesystemen te installeren in functie van de technische evoluties teneinde elke “piraterij” van de Site te vermijden en, meer in het bijzonder, om het illegale gebruik of het gebruik dat indruist tegen de Algemene Voorwaarden te vermijden van alle of een deel van de informatie en reproducties die op welke manier dan ook en onder welke vorm dan ook weergegeven worden op de Site;

 • onze vennootschap in kennis te stellen van zodra hij kennis heeft van enige “piraterij” en in het bijzonder van elk illegaal of niet-contractueel gebruik van de volledige of een deel van de Site en dit ongeacht de gebruikte verspreidingswijze.

2.4. Zo ook verbindt de klant zich er, bij elk gebruik van de Site, toe een normaal en redelijk gedrag te vertonen en op welke manier dan ook de goede werking ervan niet in het gedrang te brengen.

De klant verbindt zich er met name toe:

 • de normale stroom van uitgewisselde gegevens in het kader van het gebruik van de Site niet te verstoren, te vertragen, te blokkeren of te wijzigen;

 • de scrollsnelheid van de inhoud van de Site niet zodanig te versnellen dat de werking ervan wordt aangepast of gewijzigd;

 • geen andere handelingen te ondernemen die een equivalent storend effect zouden hebben op de functionaliteiten van de Site;

 • zich niet op frauduleuze wijze toegang te verschaffen, zich niet te handhaven, de toegangssystemen van de Site niet in het gedrang te brengen of te verstoren.

Het schenden van de verplichte bepalingen van onderhavig artikel 2.4 onderwerpt de klant, alsook alle personen die eraan hebben deelgenomen, aan de strafrechterlijke en burgerlijke sancties die voorzien worden door de wat.

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

De klant beschikt niet over de mogelijkheid zijn bestelling online te plaatsen wanneer hij zich niet duidelijk heeft geïdentificeerd via het invoeren van zijn e-mailadres en zijn wachtwoord dat strikt persoonlijk is.

De bestellingen die op de Site worden geplaatst worden geregistreerd van zodra de klant de bestelling heeft gevalideerd (door te klikken op de knop “Bevestigen en uw bestelling betalen”).

De bestelling wordt evenwel pas definitief van zodra deze werd bevestigd door onze vennootschap. Zo zal een mail, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en waarin deze wordt samengevat, worden gestuurd naar het e-mailadres van de klant dat hij heeft meegedeeld op het inschrijvingsformulier, zoals aangegeven in bovenstaand artikel 2.2.

De contractuele informatie en de Algemene Voorwaarden zijn op de Site aanwezig in het Vlaams en zullen ten laatste op het ogenblik van de levering van de producten door onze vennootschap worden bevestigd.

Onze vennootschap behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant, waarmee een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling, te annuleren of te weigeren.

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID

Onze productaanbiedingen en de prijzen ervan zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op onze Site, binnen de limiet van de beschikbare voorraden.

In geval één of meerdere producten onbeschikbaar zouden zijn nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst, behalve in de gevallen van overmacht zoals voorzien in artikel 16 hieronder, zal de klant hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld en zal hij de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te annuleren. De terugbetaling van de reeds betaalde sommen zal gebeuren via een credit op de bankrekening van de klant of via cheque die op zijn naam werd gericht aan het facturatieadres, en dit binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de betaling van de prijs door de klant.

ARTIKEL 5 – PRIJS – EIGENDOMSOVERDRACHT

5.1. De prijzen van de producten staan vermeld in euro, inclusief BTW, exclusief deelname in de verzendkosten. Elke wijziging van het BTW-tarief zal automatisch worden doorgerekend in de prijs van de producten.

De verzendkosten van de producten schommelen in functie van de transportwijze die door de klant wordt gekozen. Deze worden vermeld in euro, inclusief BTW, op het einde van het plaatsen van de bestelling.

De klant kan kiezen voor een levering:

 • ofwel via So Colissimo, mits een deelname in de leveringskosten door de klant van acht euros, incl. BTW

 • ofwel in een van de Un Jour Ailleurs-winkels in Metropolitaans Frankrijk, in welk geval er geen leveringskosten zijn.

5.2. Onze vennootschap behoudt zich het recht voor de prijs van de producten op elk moment te wijzigen. De producten zullen evenwel worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment dat de bestelling door de klant werd geplaatst.

5.3. De producten blijven de eigendom van onze vennootschap tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs ervan aan onze vennootschap.

ARTIKEL 6 – LEVERING

6.1 – algemeen

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant wordt opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling in geval hij ervoor opteert deze niet af te halen in een Un Jour Ailleurs-winkel in België.

De klant is ertoe gehouden al het nodige te doen om de levering goed te laten verlopen. In dit kader is hij ertoe gehouden alle informatie aan te leveren die onontbeerlijk is voor de levering (juiste adres, busnummer, derde die gemachtigd is de producten in ontvangst nemen in geval de klant zelf afwezig is, enz.).

Indien dergelijke informatie niet aanwezig is, kan onze vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout bij de levering. In een dergelijk geval, zullen de producten worden teruggestuurd naar het magazijn van onze vennootschap en dient de klant contact op te nemen met onze Klantendienst, waarvan de gegevens vermeld staan in onderstaand artikel 11, teneinde kennis te nemen van de stappen die hij dient te ondernemen om de bestelde producten te recupereren. Onze vennootschap wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de termijn waarbinnen de klant zijn producten recupereert.

6.2 – termijnen

De uiterste leveringsdatum van elk van de producten wordt meegedeeld aan de klant alvorens hij zijn bestelling plaatst.

De bestellingen worden over het algemeen verwerkt binnen een termijn van 3 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst ervan, behalve in solden- of promotieperiodes waarin de verwerkingstermijn kan oplopen tot 5 werkdagen.

De bestellingen die worden ontvangen op zaterdag of zondag worden vanaf de maandag daarop verwerkt.

De bestellingen die worden ontvangen op een feestdag worden vanaf de daarop volgende werkdag verwerkt.

De producten worden geleverd:

 • ofwel via So Colissimo. De bestellingen worden persoonlijk aan de koper overhandigd (tegen aftekening en mits voorlegging van een identiteitsbewijs). De termijn bedraagt over het algemeen 48 tot 72 uur na de verwerking en de verzending van het pakje door onze vennootschap (normale afhandelingstermijn die wordt opgegeven door de Post). In geval de klant op het ogenblik van de levering afwezig is, wordt het pakje gedurende 2 weken bewaard door het Postkantoor waaronder de klant ressorteert.

 • ofwel via Chronopost. De bestellingen worden persoonlijk aan de koper overhandigd (tegen aftekening en mits voorlegging van een identiteitsbewijs). De termijn bedraagt over het algemeen 24 uur na de verwerking en de verzending van het pakje door onze vennootschap (normale afhandelingstermijn die wordt opgegeven door de Post). In geval de klant op het ogenblik van de levering afwezig is, wordt het pakje gedurende 2 weken bewaard door het Postkantoor waaronder de klant ressorteert.

 • ofwel in een van de Un Jour Ailleurs-winkels in in België. De bestellingen worden persoonlijk aan de koper overhandigd (tegen aftekening en mits voorlegging van een identiteitsbewijs). De leveringstermijn bedraagt over het algemeen 48 uur na de verwerking en de verzending van het pakje door onze vennootschap. De geleverde producten worden gedurende 14 kalenderdagen bewaard in onze winkels.

In geval van betaling per cheque, zal de bestelling pas worden verwerkt na ontvangst van de cheque. Bijgevolg begint de leveringstermijn te lopen vanaf de ontvangst van de cheque en kan deze verschillen van de termijn die vermeld werd op de dag van het plaatsen van de bestelling. In geval van betaling via bankkaart, begint de leveringstermijn te lopen vanaf het ogenblik van aanvaarding van de betaling door onze vennootschap.

In geval de producten niet binnen de 7 dagen na de voorziene termijn werden geleverd, behalve in de gevallen van overmacht zoals voorzien in onderstaand artikel 16, kan de klant zijn bestelling annuleren door zijn verzoek via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te richten aan onze Klantendienst, waarvan de gegevens vermeld staan in onderstaand artikel 11. De klant kan de teruggave van zijn betaling bekomen overeenkomstig de voorwaarden zoals voorzien in onderstaand artikel 9.

In geval van vertraging bij de levering en wanneer de producten werden verstuurd, kan de klant zijn bestelling eveneens annuleren en de terugbetaling van de producten vragen, op voorwaarde dat deze volledig werden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke staat en vergezeld van het origineel van de aankoopfactuur van de producten, evenals de retourkosten.

In elk geval kan de levering binnen de voorziene termijn enkel plaatsvinden wanneer de klant up-to-date is met zijn betalingen aan onze vennootschap.

6.3 – problemen bij de levering

Aangezien de levering wordt uitgevoerd door een dienstverlener die door onze vennootschap wordt gekozen, worden de producten getransporteerd op risico van onze vennootschap, behoudens bijzondere gevallen.

De klant is ertoe gehouden de staat van de verpakking en de geleverde hoeveelheid producten te controleren.

Elke klacht met betrekking tot de levering dient door de klant binnen de 72 uur volgend op de ontvangst ervan te worden gemeld door:

 • ofwel een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te richten aan onze Klantendienst waarvan de gegevens vermeld staan in onderstaand artikel 11.

 • ofwel een mail te richten aan het volgende adres: serviceclientele@unjourailleurs.com

Vervolgens kan de klant, overeenkomstig de bepalingen van onderstaande artikels 9 en 14, genieten van de omruil- en terugbetalingsvoorwaarden die zijn voorzien in geval de bestelde producten niet conform zijn.

6.4 – opvolging van de bestelling

Van zodra onze vennootschap overgaat tot de verzending van de producten, wordt een mail gestuurd naar de klant waarin hem desgevallend het opvolgingsnummer wordt meegedeeld zodat hij de afhandeling van zijn pakje kan controleren.

In geval de producten worden verstuurd via So Colissimo of Chronopost, wordt aan de klant het nummer van zijn pakje meegedeeld en wordt hem een link naar de opvolgingssite van zijn levering voorgesteld.

De klant beschikt eveneens over de mogelijkheid om de afhandeling van zijn bestelling op te volgen door in te loggen op zijn account en naar de rubriek “Opvolging en historiek van mijn bestellingen” te gaan.

ARTIKEL 7 – BETALING

De betaling van de producten kan gebeuren:

 • ofwel met een bankkaart, Visa, MasterCard, American Express of andere kredietkaarten. De kaart wordt gedebiteerd op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

 • ofwel via cheque uitgeschreven aan order van de vennootschap UN JOUR AILLEURS en gericht aan het volgende adres: Service Comptabilité Un Jour Ailleurs – Commandes Web - 117, Quai de Valmy – 75010 Parijs. De cheque wordt geïnd op het ogenblik dat deze wordt ontvangen.

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling, kan onze vennootschap alle lopende bestellingen opschorten, onverminderd elke andere actie die kan worden ondernomen.

ARTIKEL 8 – HERROEPINGS- EN OMRUILRECHT

8.1. Enkel de niet-professionele klanten beschikken over een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst vanaf de levering van hun producten om zich te herroepen, zonder opgave van een motief, noch betaling van enige kosten, met uitzondering van de retourkosten die te hunnen laste zijn (behalve wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend naar aanleiding van een fout van onze vennootschap bij de voorbereiding van de bestelling).

Enkel de prijs van het/de teruggestuurde product(en) zal worden terugbetaald. Deze terugbetaling zal zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk binnen de 30 dagen volgend op de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend, door creditering van de bankrekening van de klant of via cheque. Er zal geen enkele contante betaling bij aflevering worden aanvaard, om welk motief dan ook.

De retours dienen te worden uitgevoerd, ofwel rechtstreeks naar de Un Jour Allieurs-winkels in België of naar het volgende adres: Un Jour Ailleurs VETSOCA – 110 bis, avenue du Général Leclerc – Niveau 1 - Bat 6 – 93500 Pantin (Frankrijk).

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend van zodra de bestelling is geplaatst, zelfs voordat de producten aan de klant worden geleverd.

In geval de producten werden geleverd, kan het onderhavige herroepingsrecht enkel worden aanvaard voor teruggestuurde producten die nieuw en volledig zijn (met name met hun accessoires), die zich in hun oorspronkelijke staat bevinden (verpakking, handleiding, …) en die opnieuw te koop kunnen worden aangeboden.

De teruggestuurde producten die met name onvolledig, reeds gedragen, beschadigd, gevlekt of bevuild zijn door de klant zullen niet worden teruggenomen.

8.2. De klanten beschikken eveneens over een termijn van 7 vrije dagen te rekenen vanaf de ontvangst van hun producten om,voor hetzelfde model, een maat- en/of kleurwissel uit te voeren in een van de Un Jour Ailleurs-winkels in België.

De teruggestuurde producten moeten nieuw en volledig zijn (met name met hun accessoires), zich in hun oorspronkelijke staat bevinden (verpakking, handleiding, …) en opnieuw te koop kunnen worden aangeboden.

De teruggestuurde producten die met name onvolledig, reeds gedragen, beschadigd, gevlekt of bevuild zijn door de klant zullen niet kunnen worden omgeruild.

8.3. Om de uitoefening van het herroepingsrecht of het omruilen van producten te vergemakkelijken, wordt klanten aangeraden de “retourbon” in te vullen die bij elke bestelling is ingesloten of die in de Rubriek “mijn account” van de Site is terug te vinden.

ARTIKEL 9 – TERUGBETALING

De terugbetaling van de producten in de gevallen, zoals bedoeld in de artikels 6.2, 6.3., 8.1. en 14 zal worden uitgevoerd binnen een termijn die kleiner is dan of gelijk is aan 30 dagen volgend op het versturen van het aangetekend schrijven met ontvangstbewijs van de klant of van de producten die door de klant werden teruggestuurd.

De terugbetaling zal gebeuren door middel van creditering van de bankrekening van de klant of via cheque. Er zal geen enkele contante betaling bij aflevering worden aanvaard, om welk motief dan ook.

ARTIKEL 10 – BEVEILIGING

De Site is voorzien van een beveiligingssysteem. Zo maakt onze vennootschap gebruik van het SSL-coderingsproces teneinde alle gevoelige gegevens die verband houden met de betaalmiddelen op zo doeltreffend mogelijke wijze te beschermen. De betaling van de bestellingen gebeurt met tussenkomst van Société Générale.

ARTIKEL 11 – KLANTENDIENST

Voor alle informatie of vragen over de producten, staat onze Klantendienst te uwer beschikking van maandag tot vrijdag, van 9.00 u. tot 19.00 u.:

Tel.: +33 800 003 867

E-mailadres: service.clientele@unjourailleurs.com

Adres: Klantendienst Un Jour Ailleurs – 117, Quai de Valmy – 75010 Parijs (Frankrijk).

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. Alle afbeeldingen, foto’s, teksten, commentaren, werken, illustraties, tekeningen en beelden die op de Site worden weergegeven, vormen het voorwerp van auteurs- en intellectuele eigendomsrechten voor de hele wereld. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site is bijgevolg ten strengste verboden.

12.2. De klant verbindt zich ertoe de producten niet te gebruiken op een wijze waardoor de rechten van onze vennootschap worden geschaad.

ARTIKEL 13 – VERANTWOORDELIJKHEID

De producten die op de Site worden aangeboden zijn in overeenstemming met de van kracht zijnde Vlaams wetgeving en met de in België toepasselijke normen.

De foto’s van de producten op de Site worden enkel ter illustratie weergegeven en hebben bijgevolg geen enkele contractuele waarde. De klant wordt uitgenodigd de beschrijving van elk product te raadplegen die vermeld staat op de site om de karakteristieken ervan te kennen en, in geval van twijfel of wanneer bijkomende inlichtingen gewenst zijn, contact op te nemen met de Klantendienst waarvan de gegevens vermeld staan in bovenstaand artikel 11.

In geval producten beroepsmatig worden aangekocht, draagt onze vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met het gebruik ervan of voor elk exploitatieverlies, winstderving, gemiste kansen of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit het feit dat de producten werden aangekocht. Meer algemeen beschouwd kan de aansprakelijkheid van onze vennootschap niet worden ingeroepen voor welke schade ook die voortvloeit uit het gebruik van de producten in het kader van een beroepsactiviteit.

ARTIKEL 14 – GARANTIES

De klant geniet van de wettelijke conformiteitsgaranties van het goed en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen die vermeld.

Zo verbindt onze vennootschap zich ertoe, naar keuze van de klant, hem de blijkbaar defecte producten of de producten die niet overeenstemmen met zijn bestelling, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen volgend op het verzenden van de door de klant teruggestuurde producten, terug te betalen of deze om te ruilen.

De terugbetaling zal gebeuren door middel van creditering van de bankrekening van de klant of via cheque. Er zal geen enkele contante betaling bij aflevering worden aanvaard, om welk motief dan ook.

De producten moeten nieuw en volledig (met name met hun accessoires), in hun originele verpakking en vergezeld van het origineel van de aankoopfactuur en eventueel van de retourbon, die door de klant kan worden afgedrukt, te worden teruggestuurd, en dit overeenkomstig dezelfde voorwaarden zoals bedoeld in bovenstaand artikel 8.3.

Geen enkel product kan worden terugbetaald of omgeruild alvorens het werd teruggestuurd naar en ontvangen door onze vennootschap.

Het is de taak van de klant om onze vennootschap elk bewijs aan te leveren met betrekking tot de ware aard van de onregelmatigheden of de gebreken.

De klant zal zich ervan weerhouden zelf actie te ondernemen of een derde hiertoe actie te laten ondernemen.

De bepalingen van onderhavig artikel verhinderen de klant er niet van te genieten van het herroepingsrecht, zoals voorzien in bovenstaand artikel 8.1.

ARTIKEL 15 – GEBRUIKSREGELS VAN HET INTERNET

Onze vennootschap verbindt zich ertoe alle inspanningen te leveren om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de Site te waarborgen, overeenkomstig de gebruiksregels van het internet.

De Site is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar, behoudens in geval van overmacht of in geval zich een gebeurtenis voordoet waarover onze vennootschap geen controle heeft en onder voorbehoud van eventuele pannes en onderhoudsinterventies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de Site.

De onderhoudsinterventies kunnen worden uitgevoerd zonder dat de klanten hiervan op voorhand in kennis zijn gesteld.

De klant verklaart de karakteristieken en de beperkingen van het internet te aanvaarden, en in het bijzonder de technische prestaties ervan, de responstijden om de gegevens te raadplegen, op te vragen of door te sturen en de risico’s die verbonden zijn aan de beveiliging van de communicaties.

Te dien einde erkent de klant dat:

 • het gebruik van de Site door hem op eigen risico plaatsvindt; de Site is voor hem toegankelijk “in de staat waarin deze zich bevindt” en in functie van de beschikbaarheid ervan;

 • elk materiaal dat door de klant wordt gedownload of op welke andere manier ook wordt verkregen door gebruik te maken van de Site, gebeurt op eigen risico;

 • de klant als enige verantwoordelijk is voor elke schade die berokkend wordt aan zijn computer of elk gegevensverlies na het downloaden van dit materiaal of het raadplegen van de Site;

 • het bijgevolg zijn taak is alle gepaste maatregelen te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door eventuele virussen die via de Site circuleren;

 • geen enkel advies en geen enkele informatie, ongeacht of deze van mondelinge of schriftelijke aard is, die door de klant van onze vennootschap werd verkregen of die verkregen werd naar aanleiding van het gebruik van de Site, aanleiding kan geven tot het creëren van waarborgen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn door onze Algemene Verkoopsvoorwaarden;

 • de klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Site;

 • het meedelen van zijn toegangscodes of, algemeen beschouwd, van alle informatie die vertrouwelijk wordt geacht, gebeurt onder zijn eigen verantwoordelijkheid;

 • het de taak van de klant is alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zich ervan te vergewissen dat de technische karakteristieken van zijn uitrusting hem in staat stellen de Site te raadplegen.

ARTIKEL 16 – OVERMACHT

Geen van beide partijen is aansprakelijk wanneer de uitvoering van haar contractuele verplichtingen vertraagd of verhinderd is in uitzonderlijke omstandigheden of in geval van overmacht.

Worden als uitzonderlijke omstandigheid of geval van overmacht beschouwd elk feit of onweerlegbare, onvoorziene, onafwendbare omstandigheid, buiten de partijen om en onafhankelijk van de wil van de partijen en die door hen niet kan worden verhinderd, ondanks alle redelijke inspanningen.

De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere hiervan op de hoogte brengen binnen de 7 werkdagen volgend op de datum dat zij hiervan kennis heeft.

De twee partijen nemen dan met elkaar contact op binnen een termijn van 30 dagen om het voorval te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waarin de uitvoering van de bestelling verder zal gebeuren. Indien de uitzonderlijke omstandigheid of het geval van overmacht langer dan 60 dagen duurt, kan de bestelling van de producten door de benadeelde partij opgezegd worden.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

17.1 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze klanten (hierna de "Gegevens") worden door ons bedrijf verwerkt om de klantenrelatie en om prospectie te beheren.

De Gegevens die we verzamelen voor het beheer van de Klantenrelatie (met name verwerking en verzending van bestellingen) zijn een voorwaarde om de koop te sluiten.

De Gegevens diie verzameld worden met het oog op prospectie zijn:

-          in het legitieme belang dat ons bedrijf nastreeft, met name om onze collecties bekend te maken en u te laten genieten van commerciële aanbiedingen, in de vorm van publiciteit via de post,

-          mits uw voorafgaande toestemming in het geval van prospectie via elektronische weg (e-mail/mms).

De Gegevens worden intern verwerkt door onze afdelingen marketing, ICT en de commerciële dienst. Ze kunnen doorgestuurd worden naar door ons bedrijf erkende onderaannemers, die het recht hebben om ze te verwerken overeenkomstig de door ons bedrijf verstrekte instructies.

Als verwerkingsbeheerder neemt ons bedrijf alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gegevens te beschermen en met name te verhinderen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

De Gegevens worden bewaard om veiligheidsredenen, om de wettelijke en reglementaire verplichtingen te respecteren, maar ook om ons bedrijf de kans te bieden om de diensten die ze aanbiedt en de informatie die ze naar haar klanten stuurt, te verbeteren en te personaliseren. Ons bedrijf verbindt zich ertoe de wettelijke duurtijden voor bewaring van persoonsgegevens te respecteren.

In toepassing van het reglement 2016/679 van 27 april 2016 beschikt de klant over een recht van toegang, rechtzetting, verwijdering van de Gegevens die op hem/haar betrekking hebben. De klant kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar Gegevens en ook zijn/haar recht uitoefenen tot beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de Gegevens, volgens de voorwaarden die worden beschreven in hierboven vermeld reglement.

Om deze rechten uit te oefenen moet de klant een brief of e-mail richten aan onze Klantendienst. De contactgegevens worden vermeld in artikel 12 hierboven. De brief of e-mail moet zijn/haar naam, voornaam adres en in voorkomend geval zijn/haar klantenreferentie vermelden.

Overigens en overeenkomstig artikel 77 van hierboven vermeld Europees reglement, onverminderd elk ander administratief of juridisch rechtsmiddel, kunt u ook een klacht indienen bij een controleorgaan**, met name in de Lidstaat waar uw gewoonlijke residentie gevestigd is, uw werkplek of de plaats waar de inbreuk werd gepleegd, indien u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk vormen op voornoemd reglement.

Commerciële prospectie en nieuwsbrief:

Ons bedrijf zal commerciële aanbiedingen naar onze klanten richten via e-mail en sms indien zij hiervoor toestemming hebben gegeven, en via de post, indien zich hier niet tegen verzet hebben.

De klant behoudt op elk moment de mogelijkheid om zich kosteloos te verzetten tegen commerciële prospectie, door te klikken op de uitschrijfkoppeling die in elk e-mailbericht wordt vermeld, door een e-mail of brief te sturen naar onze Klantendienst, waarvan de contactgegevens in bovenstaand artikel 12 worden vermeld.

** In Frankrijk is dit de CNIL: https://www.cnil.fr/

 

DE ALGEMENE VOORWAARDEN WERDEN OPGESTELD IN DE VLAAMS TAAL, DIE, IN ELK GEVAL, BESCHOUWD ZAL WORDEN ALS DE ENIGE TAAL VAN DE PARTIJEN. IN HET GEVAL DAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEENS ZOUDEN ZIJN VERTAALD IN EEN ANDERE TAAL, ZAL DE VERTALING SLECHTS VOOR HET GEMAK VAN DE PARTIJEN BEDOELD ZIJN EN ZAL ENKEL DE FRANSE VERSIE RECHTSGELDIG ZIJN.

DE INTERPRETATIE EN DE UITVOERING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, EVENALS ALLE HANDELINGEN DIE HIERUIT ZULLEN VOORTVLOEIEN OF DIE HIERVAN DE WEERSLAG ZULLEN ZIJN, WORDEN ONDERWORPEN AAN DE BELGISCHE OF LUXEMBURGSE WETGEVING, AFHANKELIJK VAN DE PLAATS VAN OVERDRACHT VAN DE BESTELLING.

OM HET EVEN WELK GESCHIL DAT VOORTVLOEIT UIT DE VOORWAARDEN EN/OF OM HET EVEN WELKE BESTELLING, DIENT TE WORDEN GERICHT AAN ONZE VENNOOTSCHAP EN/OF OM HET EVEN WELKE VERKOOP VANUIT ONZE VENNOOTSCHAP ZAL ONDERWORPEN ZIJN AAN DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE FRANSE RECHTBANKEN IN DE PLAATS VAN ONZE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ZELFS IN GEVAL VAN OPROEPING TOT VRIJWARING OF VAN PLURALITEIT VAN VERWEERDERS OF VAN INCIDENTELE VORDERING.

ARTIKEL 18 – NOMINATIEVE GEGEVENS

De informatie en gegevens die betrekking hebben op de klant zijn noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling en voor zijn commerciële relaties met onze vennootschap. Deze kunnen enkel worden doorgegeven aan vennootschappen die bijdragen aan deze relaties, zoals diegene die belast zijn met de uitvoering van de bestelling, met name voor wat betreft de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden eveneens bewaard uit veiligheidsoverwegingen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen, alsook om onze vennootschap in staat te stellen de diensten die zij aanbiedt, en de informatie die zij aan haar klanten overmaakt te verbeteren en te personaliseren.

Overeenkomstig de Wet op de Informatica en de Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de klant over een recht op toegang, correctie en schrapping van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Het volstaat dat hij aan onze vennootschap, meer bepaald aan de Klantendienst waarvan de gegevens vermeld staan in bovenstaand artikel 11 een schrijven richt met vermelding van zijn naam, voornaam, adres en desgevallend zijn klantenreferentie.

ARTIKEL 19 – COOKIES EN NETBAKENS

19.1. “Cookies” zijn kleine informatiebestanden die een website naar de harde schijf van een persoonlijke computer kan sturen om er later een spoor van terug te vinden. Sommige gepersonaliseerde diensten van de site maken, voor een goede werking ervan, gebruik van tijdelijke cookies en verplichten de gebruiker deze cookies te aanvaarden. In geval de browser van de persoonlijke computer van de klant zodanig geconfigureerd is dat deze worden geweigerd, is het mogelijk dat de toegang tot deze diensten gewijzigd, of zelfs onmogelijk wordt. De cookies die op de Site worden gebruikt, maken het eveneens mogelijk de producten te identificeren die de klant heeft aangekocht, en meer in het bijzonder, informatie te verzamelen met betrekking tot zijn bezoekgedrag. Deze informatie is nuttig om de diensten, producten, inhoud, promotieaanbiedingen en banners die op de Site verschijnen, beter te personaliseren. Aangezien elke browser verschillend is, wordt de klant uitgenodigd om de hulpfunctie van zijn browser te raadplegen om deze naar wens in te stellen. De bewaartermijn van deze informatie op de computer van de klant bedraagt 12 maanden vanaf het ogenblik van afsluiting van het account van de klant.

19.2. Onze vennootschap kan zich eveneens baseren op de netbakentechnologieën om de Site beter te configureren met het oog op een optimale dienstverlening. Een netbaken (“web beacon”) is een .GIF pixelbestand waarmee een site in staat wordt gesteld de gebruikers te registreren die elke pagina hebben geraadpleegd of die bepaalde cookies hebben geactiveerd. Deze bakens kunnen zich op sommige welbepaalde pagina’s van de Site bevinden of ook geïntegreerd zijn in elektronische reclameboodschappen. Wanneer een bezoeker zich toegang verschaft tot deze pagina’s, genereert het systeem een anoniem signaal van dit bezoek. Dit signaal kan vervolgens door onze diensten of door onze commerciële medewerkers worden verwerkt. Deze netbakens werken in synergie met de cookies. De klant kan, indien zijn browser dit toelaat, bepaalde netbakens deactiveren door identificeerbare informatie, die eraan gekoppeld is, te verwerpen.

Bovenkant
pagina
wysiwyg/Collection_AH18/pop_in/NL/popin_320x400px_VP_AH18_NL.jpg